PRAVILNIK

O ŽREBU VRSTNEGA REDA, O IZVEDBI DELOVNIH IN ŠPORTNIH TEKMOVANJ TER KRITERIJIH

ZA UGOTAVLJANJE SKUPNEGA REZULTATA

 

 

1. člen

ŽREB VRSTNEGA REDA

 

Žreb vrstnega reda ekip v posameznem tekmovanju bo izveden z javnim žrebom.

 

V bobnu se žreba vsaka tekmovalna panoga posebej – najprej delovna in nato športna tekmovanja.

 

Na žrebalnem listku bo izpisana ekipa s stalno zaporedno številko prijavljenega podjetja.

 

Izvlečena ekipa se uvrsti po vrsti na prazna mesta po vnaprej pripravljenih razpredelnicah v posamezni tekmovalni panogi.

 

V športnih panogah, kjer se igra po izločitvenem sistemu, se upošteva delno dirigiran žreb s postavitvijo nosilcev posameznih skupin. Nosilci posameznih skupin se postavijo glede na rezultate tekmovanj v preteklem letu.

 

2. člen

IZVEDBA DELOVNIH TEKMOVANJ

 

Delovna tekmovanja se izvedejo po napisanih pravilih.

 

Vodstvo posameznega delovnega tekmovanja rešuje spore po arbitražnem principu: spore rešuje arbiter – vodja tekmovanja ob sodelovanju z vodji ekip.

 

V kolikor arbitraža ni uspešna, se na podlagi pismene pritožbe in plačane kavcije v višini 200 EUR, preda v odločanje častnega razsodišča pri vodstvu tekmovanja.

 

Odločitev častnega razsodišča je dokončna. Vplačana kavcija se v primeru ugodne rešitve pritožitelju vrne, sicer pa gre v skupni prihodek organizatorja srečanja.

 

3. člen

IZVEDBA ŠPORTNIH TEKMOVANJ

 

Tekmuje se po pravilih posameznih športnih zvez z dopolnitvami v posameznih pravilih.

 

Organizator si pridržuje pravico spremeniti sistem tekmovanja glede na število prijavljenih ekip. Z morebitnimi spremembami bodo vodje ekip obveščeni na sestanku vodij ekip, na žrebu oz. z obvestilom organizatorja.

 

Vodstvo posameznega športnega tekmovanja rešuje spore po arbitražnem principu: spore rešuje arbiter – vodja tekmovanja ob sodelovanju z vodji ekip.

 

V kolikor arbitraža ni uspešna, se na podlagi pismene pritožbe in plačane kavcije v višini 200 EUR, preda v odločanje častnega razsodišča pri vodstvu tekmovanja.

 

Odločitev častnega razsodišča je dokončna. Vplačana kavcija se v primeru ugodne rešitve pritožitelju vrne, sicer pa gre v skupni prihodek organizatorja srečanja.

 

Vodje ekip so dolžni imeti pri sebi seznam tekmovalcev (na vsakem tekmovanju) zaposlenih pri podjetju, potrjen od direktorja podjetja.

 

Tekmovalci so dolžni na zahtevo vodij posameznih tekmovanj ali sodnika dokazati istovetnost z osebnim dokumentom, ki vsebuje sliko. Brez navedenih dokazil nastop na tekmovanju ni mogoč.

 

Vsi tekmovalci sodelujejo in tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator tudi ne odgovarja za osebne predmete sodelujočih.

 

4. člen

KRITERIJI ZA UGOTAVLJANJE SKUPNEGA REZULTATA

 

Takoj po zaključku posameznih tekmovanj, vodje tekmovanj oddajo informacijski službi zapisnik o tekmovanju. Zapisnik mora obvezno vsebovati:

  1. vrstni red uvrščenih ekip;
  2. število diskvalificiranih ekip;
  3. število nenastopajočih oz. neuvrščenih ekip;
  4. število oz. poimenski seznam vseh prijavljenih ekip v panogi;
  5. začetek in konec tekmovanja;
  6. število pritožb kot priloga k zapisniku.

Za skupno uvrstitev velja seštevek vseh točk iz delovnih in športnih tekmovanj.

 

Število točk za posamezno panogo je odvisno od doseženega mesta in števila uvrščenih ekip v posameznih panogi. Izračun se opravi na podlagi tabele za razdelitev točk, ki je v nadaljevanju.

 

V primeru enakega skupnega števila točk zmaga ekipa, ki je v delovnem delu tekmovanja dosegla boljšo uvrstitev.

 

 

 Uvrstitev  41 in več ekip  31 - 40 ekip  21 - 30 ekip 20 in manj ekip
1. 90  85  80  75
2.  80  75  70  65
3.  70  65  60  55
4.  65  60  55  50
5.  60  55  50  45
6.  55  50  45  42
7.  52  47  42  39
8.  49  44  39  36
9.  46  41  36  33
10. 43  38  33  30
11. 40  35  30  27
12. 39  34  29  26
13. 38  33  28  25
14. 37  32  27  24
15. 36  31  26  23
16. 35  30  25  22
17. 34  29  24  21
18. 33  28  23  20
19. 32  27  22  19
20. 31  26  21  18
21. 30  25  20   
22. 29  24  19   
23. 28  23  18   
24. 27  22  17   
25. 26  21  16   
26. 25  20  15   
27. 24  19  14   
28. 23  18  13   
29. 22  17  12   
30. 21  16  11   
31. 20  15     
32. 19  14     
33. 18  13     
34. 17  12     
35. 16  11     
36. 15  10     
37. 14     
38. 13     
39. 12     
40. 11     
41. 10       
42.      
43.      
44.      
45.      
46.      
47.      
48.      
49.      
50.      

 

Ta pravilnik je sprejel organizacijski odbor, na seji v februarju 2017, in stopi v veljavo takoj.

 

Predsednik organizacijskega odbora

Miljenko Muha, univ. dipl. ekon.

Organizator

Kostak d. d.

Leskovška cesta 2 a

8270 Krško

Kontakt

t   07 48 17 200

f   07 48 17 250

e  komunaliada2017@kostak.si

© 2017 Komunaliada2017.si