PRAVILNIK

ZA DELO IN ODLOČANJE ČASTNEGA RAZSODIŠČA

 

1. člen

 

Ta pravilnik ureja način reševanja pritožb – sporov pri izvajanju delovnih in športnih tekmovanj na srečanju delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije.

 

Pravilnik je obvezujoč za delo in odločanje drugostopenjskega pritožbenega organa, kot tudi za udeležence delovnih in športnih tekmovanj komunalnega gospodarstva Slovenije.

 

2. člen

 

O morebitnih pismenih pritožbah in sporih pri izvajanju delovnih in športnih tekmovanj odloča Častno razsodišče (v nadaljevanju razsodišče), ki ga sestavljajo predstavnik organizatorja, predstavnik sindikata in predstavnik občine. Predsednik razsodišča je praviloma predstavnik organizatorja, v kolikor ga razsodišče ne izbere drugače izmed sebe. Predsednik odloči, koga vse povabi na obravnavo pritožbe (vodje ekip, sodnika, vodjo prvostopenjskega organa, itd.).

 

3. člen

 

Ekipa ali posameznik, ki meni, da so bile med tekmovanjem storjene nepravilnosti ali sprejete nepravilne odločitve, ki so vplivale na končni izid, sme vložiti pritožbo. Pisna pritožba mora biti oddana vodstvu tekmovanja najkasneje 15 minut po končanem tekmovanju ekipe, to je po podpisanem zapisniku – kar se šteje za objavo rezultatov. Skupaj s pisno pritožbo mora pritožitelj vplačati kavcijo v višini 200 EUR. Ob vplačilu kavcije se vplačniku izda blagajniški prejemek.

 

Vplačana kavcija se v primeru ugodne rešitve pritožitelju vrne, sicer pa gre v skupni prihodek organizatorja srečanja.

 

4. člen

 

Razsodišče obravnava pritožbo po naslednjem postopku:

  1. takoj po prejemu pisne pritožbe in plačane kavcije, najkasneje pa v roku 15 minut se razsodišče sestane ter pregleda pritožbo in jo primerja z določili Poslovnika delovnih in športnih tekmovanj – Komunaliade 2017 in Pravilnika. Po proučitvi pritožbe oz. razpravi in preveri prvostopenjske odločitve, da predsednik na glasovanje predlog sklepa. Razsodišče lahko pritožbi ugodi ali jo zavrne. V primeru, da pritožbi ugodi, mora sočasno odločiti tudi o izidu – rezultatu tekmovanja, podaljšanju tekme, ponovitvi, itd.;
  2. razsodišče mora pri razpravi in odločanju o pritožbi delovati pomirjevalno in poskusiti vse, da pride do sporazuma med sprtima stranema. Če do tega ne pride, odloča o predlogu sklepa z večino glasov.
  3. na seji se vodi zapisnik, ki mora vsebovati glavne podatke o prisotnih, predmetu pritožbe, razpravo, izrečene ukrepe zaradi kršenja reda na seji, glasovanje ter sprejete odločitve – sklepe. Zapisnik podpišejo vsi prisotni. Zapisnik se sestavi v dveh izvodih, od katerih en izvod prejme pritožitelj, oz. vodja ekipe, ki je pritožbo vložila. S sklepom je treba seznaniti tudi druge prizadete ekipe.

5. člen

 

Postopek pred častnim razsodiščem mora biti hiter. Reševanje pritožbe mora biti opravljeno korektno, pošteno in pravično. Predsednik razsodišča lahko zahteva, da seji prisostvuje samostojni pravni referent organizatorja, ki skrbi za pravilno vodenje zapisnika in rezultatov glasovanja, nima pa pravice glasovanja.

 

6. člen

 

Za kršitev reda na seji sme predsednik kršitelju izreči:

  1. OPOMIN, če sodelujoči s svojim obnašanjem ovira delo seje, sega v besedo drugim in ruši red na seji na drug način;
  2. ODVZEM BESEDE, če sodelujoči žali druge ali mu je že bil izrečen opomin, pa to ni zaleglo;
  3. ODSTRANITEV S SEJE, če prizadeti ne posluša in ne spoštuje predhodnih ukrepov predsednika, močno žali prisotne, organizatorja in sam organ.

7. člen

 

Častno razsodišče odloča v polni sestavi. Veljavna je odločitev, za katero glasuje večina članov.

Odločitev častnega razsodišča je dokončna.

 

8. člen

 

Ta pravilnik je sprejel organizacijski odbor, na seji v februarju 2017, in stopi v veljavo takoj.

 

Predsednik organizacijskega odbora

Miljenko Muha, univ. dipl. ekon.

Organizator

Kostak d. d.

Leskovška cesta 2 a

8270 Krško

Kontakt

t   07 48 17 200

f   07 48 17 250

e  komunaliada2017@kostak.si

© 2017 Komunaliada2017.si